Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Prof. Dr. Nefise Semra Erkan

Prof. Dr. Nefise Semra Erkan
erkansemra@yahoo.com

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
1991-1994 H.Ü. Eğit. Fak. Dr. Öğretim Görevlisi
1994-2005 Yrd. Doç. Dr.
2005 Doç.Dr.
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl Görev
2000-2002 MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
1978-1981 Türkiye'de Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, MEB ve Boğaziçi Üniversitesi Projesi, MEB Temsilcisi ve Akademik Danışman
1988-1990 Susam Sokağı , TRT Kurumu Ankara Televizyonu Çocuk Programları Müdürlüğü ve CTW İşbirliği Projesi, MEB Temsilcisi ve Akademik Danışman
1991-1993 Özgün Program, TRT Kurumu Ankara Televizyonu Çocuk ve Gençlik Programları Müdürlüğü Projesi, Proje Baş Akademik Danışmanı
1996-1997 Milli Eğitimi Geliştirme ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, YÖK-Dünya Bankası Projesi, Bursiyer Araştırmacı , Texas, USA
2002-2004 Bilim ve Teknoloji Stratejileri, Vizyon 2023 , TÜBİTAK, Eğitim ve İnsan Kaynakları Paneli, Panel Üyesi

İdari Görevler

Yıl Görev
1998-1999 H.Ü. Eğit. Fak. O.Ö.Eğit. Anabilim Dalı Başkanı

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
OKL 113 3 Psikoloji
OKL 307 3 Anne-Baba Eğitimi
EBB 147 3 Eğitim Bilimine Giriş
EBB 148 3 Eğitim Psikolojisi
PDR 273 3 Gelişim ve Öğrenme
OKL 492 2 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
OKL 601 3 Türkiyede ve Dünyada Karşılaştırmalı OÖE I
OKL 602 3 Türkiyede ve Dünyada Karşılaştırmalı OÖE II
OKL 600 0 Özel Konular

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1998 Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans 1976 Hacettepe Üniversitesi
Lisans 1975 Hacettepe Üniversitesi
Yayınlar
Yurt Dışı Yayınlar

Erkan, S., "Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme," Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 , (2004).

Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B., "Türkiye'de Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi," Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 , (2004).

Tuğrul, B . , Erkan, S., Aral, N. ve Etikan, İ., "Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi," Journal of Qafqaz University , 8 , 67-84 (2001).

Yurt İçi Yayınlar

Erkan, S., Toran,M. "Alt Sosyokültürel Düzey Annelerin Çocuklarını Kabul ve Reddetme Davranışlarının İncelenmesi (Diyarbakır İli Örneği)", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I.Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran- 3Temmuz 2004. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 , 91-97 (2004).

Kargı, E., Erkan, S. "Okulöncesi Dönem Çocuklarının Davranışlarının Psikolojik Belirtiler Yönünden İncelenmesi (Ankara İli Örneği)", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I.Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran- 3Temmuz 2004. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 , 135-145 (2004).

Erkan, S., "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımlarının İncelenmesi," Toplum ve Sosyal Hizmet , 14; 2 , 93-98 (2004).

Erkan, S., "Çocuğunuzla Yemeğe Giderken," Çoluk Çocuk , 27 , 11-12 (2003).

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B. ve ark. "Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması", Marmara Üniversitesi 2000'li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu , İstanbul 2002. Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 , 108-116 (2002).

Erkan, S., "Çocuğunuzla Alışverişe Giderken" Çoluk Çocuk , 19 , 36-37 (2002).

Erkan, S., "Harçlık Konusunda Ailelere 8 Öneri" Çocuk ve Aile , 32 , 12-13 (2001).

Erkan, S., "Cumhuriyetin 75. Yılında Eğitimde Yeni Arayışlar" Milli Eğitim , 139 , 49-51 (1998).

Sezal, İ. ve Erkan, S., " XXI. Yüzyılın Öğretmeni" Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı , 7 , 56-61 (1996).

Erkan, S., "Düşük Sosyo Ekonomik ve Kültürel Çevrelerde İlkokul Birinci Sınıf Çocuklarının Konuşma Yeteneklerine Okulun Etkisi", Çağdaş Eğitim Dergisi, 146 , 15-18 (1989).

Erkan, S., "Çocuk hakları Üzerine", Eğitim ve Bilim , 73 , 38-40 (1989).

Erkan, S., "Çeşitli Ülkelerde ve Türkiyede Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Okul Öncesi Eğitim" Çağdaş Eğitim , 150 , 14-16 (1989).

Uluslararası Bildiriler

Erkan, S. Ve Durmuşoğlu, C. M., " Anne Eğitimi Programının Annenin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 27-30 Haziran 2006, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, 94, KKTC, 2006.

Erkan, S., "Erken Çocukluk Eğitimcilerinin Bilgisayara yönelik Tutumları: Bireysel Özelliklerin Rolü" OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı , 5-11 Ekim 2003, Kuşadası-Türkiye, Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımalar, YA-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., 258, İstanbul, 2003.

Erkan, S., "Erken Çocukluk Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Yarattığı Değişimler," XI. Eğitim Bilimleri Kongresi , 23-26 Ekim 2002,Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, 62, KKTC, 2002.

Erkan, S., "Okul Öncesi Eğitimde Kalite," XI. Eğitim Bilimleri Kongresi , 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, 177, KKTC, 2002.

Erkan, S., "Erken Çocukluk Döneminde Bilgisayar," Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi: Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite " ( Uluslararası Katılımlı), 3-5 Mayıs 2002, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul, 2002.

Erkan, S., "Erken Çocukluk Eğitiminde Akreditasyon," Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi: Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite" ( Uluslararası Katılımlı), 3-5 Mayıs, Askeri Müze Kültür Sitesi, İstanbul, 2002.

Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B. ve Erkan, S., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocukların Normal Yaşıtlarıyla Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi," International Conference on Special Education 2001: Interaction And Collaboration , 24-27 June 2001, Antalya-Turkey, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Türkiye Körler Federasyonu, Cilt1;2, 27-40, Ankara, 2001.

Erkan, S., "High/Scope Okul Öncesi Eğitim Programında Hizmet İçi Eğitimin yeri ve Önemi," Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-I, 27-28-29 Kasım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale; Cumhuriyet Döneminde Eğitim II, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 330-317, Ankara, 1999.

Gürşimşek, I., Kaptan, F. Ve Erkan, S., "General Structure of Turkish Education System," International Week, March 2-8 , Lubbock, Texas Tech University, USA, 1997. ( Poster)

Gürşimşek, I., Kaptan, F. Ve Erkan, S., "General View of Turkish Education Policies of Turkey," 49th AACTE Annual Meeting ,February 26- March 1, Phoenix, Arizona , USA, ERIC- NO: ED406359, 141-150, 1997.

Erkan, S., "Amerika'da İlköğretim Öğretmenleri İçin Akreditasyon: Texas Örneği," Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-I , 27-28-29 Kasım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 1997. (Poster)

Erkan, S., "Kindergarten Teachers: Lost or Gained Identities," West Texas Reginal KTOT Conference , February 22, Midland, Texas, USA, 1997.

Erkan, S., "Geleceğin Eğitim Sisteminde Sınıf Öğretmenliği" International Symposium ' 96 Development and Progress in Modern Teacher Education, 30 Eylül-4 Ekim, MEB, Hacettepe Üniversitesi ve Heidelberg Yüksek Öğretmen Okulu, 609-613, Ankara, 1996.

Sezal, İ., Erkan, S., "Characteristics of the Twenty-First Century Teachers," World Conference on Teacher Education , August 31, Çeşme, Teacher Training For The Twenty First Century, ed. Karagözoğlu, G., 533-540, İzmir, Turkey, 1996.

Ulusal Bildiriler

Erkan, S. ve Özkaran, N., "Türkiye' de Yerel Yönetimlere Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bir Nitelik Araştırması", Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu: Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar , 157-181, Ankara, 1997.

Erkan, S., "Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Ankara' daki Üniversitelere Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Nitelik Belirlemesi", Marmara Üniversitesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumu , 77, İstanbul, 1996.

Erkan, S., " 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Erken Çocukluk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları", İzzet Baysal Günleri I, Eğitim Fakültesi İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu , 27, Bolu, 1995.

Erkan, S., "Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik, Kültürel ve Eğitimsel Durumları İle Sınıf Öğretmenliği Mesleğine İlişkin Tutumları", Hacettepe Üniversitesi II. Eğitim Bilimleri Kongresi , Ankara, 1995.

Erkan, S., "Cumhuriyetten Günümüze İlkokul Programları ve Hayat Bilgisi Programı" I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Uludağ Üniversitesi, 16-17 Haziran, 146-153, Bursa, 1994.

Erkan, S., "Okul Öncesi Dönem ve Bir Konuşma Bozukluğu Olarak Kekemelik", 10. Ya-pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri , 163-169, Ankara, 1994.

Erkan, S., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Hizmet İçi Eğitim", 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri , 107-115, Ankara, 1993.

Erkan, S., "Okul Öncesi Dönemden İlköğretime Geçişte Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları", Türkiye'de İlköğretim Sempozyumu , H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 345-351, Ankara, 1992.

Kitaplar, Ders Notları ve Teknik Raporlar

Tuğrul, B., Üstün, E., Akman B., Erkan, S. ve Uzmen, S. "Oyun Akademisi", 15 Sayıdan Oluşan 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Öncesi Eğitim Dergisi, YA-Pa Yayınevi , İstanbul, 2001.

Erkan, S., "0-6 Yaş Çocuğunun Gelişimi, Öğretmenler ve Aileler İçin", Çeviri: İngilizceden Türkçe'ye, (Grotberg, H. Edith'den). 2m Dizgi, Grafik , Tasarım, Baskı , Ankara, 1994.

Mangır, M. Ve Erkan, S., "0-4 Yaş Arasındaki Çocuklarda Dil Gelişimi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları : 1006, Derlemeler: 30, Ankara, 1987.

Erkan, S. ve Beckett, M.A., "International Children's Day in Turkey - April 23," Practical Lessons to Promote a Global Perspective in Elementary Education ," ed. E. Jarchow, Midkiff, R. and Pickert, S. 35-40, AACTE Publications, USA, 1998.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara