Hacettepe Üniversitesi | Akademik Birimler
Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
sadi@hacettepe.edu.tr
yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
Ekim 2000 - . Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara.
Ocak 1998
Ekim 2000
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı, Ankara.

Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar

Yıl Görev
Kasım 2006 Ulusal uzman. Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitime Destek Programı. Milli Eğitim Bakanlığı-Okul Yönetimini Geliştirme Programı.
1996 - 1997 Doktora sonrası araştırmacı (Post Doc.-Research Associate). Eğitimi, Okulları ve Öğretimi Yeniden Yapılandırma Merkezi (National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching - NCREST), Columbia Üniversitesi, New York.
1995 - 1997 Öğretim Görevlisi (Instructor).  Columbia Üniversitesi, Teachers College, Akademik Bilgisayar Hizmetleri Merkezi, New York. (Academic Computing Services (Formerly Center for Computing and Information Management Services), Teachers College, Columbia University, New York.)
1997 Öğretim Teknolojisi Uzmanı (Instructional Technology Specialist).  Hunter College (Center for Study of Gene Structure & Function), City Üniversity of New York, New York.
 

Web Editörü (Web Master). Columbia Üniversitesi, New York.

1993 - 1997 Çoklu Ortam (multimedia) Laboratuvarı Koordinatörü. Multimedia Center, Teachers College, Columbia Üniversitesi, New York.
1989 - 1997 Bilgisayar Danışmanı/Operatörü (Computer Consultant). Akademik Bilgisayar Hizmetleri Merkezi, Teachers College, Columbia Üniversitesi, New York.
1976 - 1986 İlkokul (sınıf) Öğretmenliği. Bingöl, Ankara. Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde (normal ve Yatılı Bölge okullarında) sınıf öğretmenliği yaptı.

İdari Görevler

Yıl Görev
2002 - 2006 BÖTE Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara.
2001 - 2004 Bölüm Başkan Yardımcılığı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara.

Mesleki İlgi Alanları

Eğitimde teknoloji kullanımı, bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar destekli öğretim, web tasarımı, uzaktan eğitim, e-öğrenme, öğretim materyalleri tasarlama-geliştirme, öğretmen eğitimi, okulu geliştirme, personel geliştirme, meslek içinde eğitim, mesleki dayanışma, bireysel ve duygusal destek (peer coaching ve mentoring), iletişim ve sosyal etkileşim ve iletişim teknolojileri.

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
BTO 101
4

Eğitimde Bilgi Teknolojileri - I

BTÖ 102
4

Eğitimde Bilgi Teknolojileri - II

BTÖ 146
1

Okul Deneyimi - I

BTÖ 203
3

Eğitimde Materyal Kullanımı

BTÖ 205
3

Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri

BTÖ 215
3

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

BTÖ 207
3

Bilgisayar

BTÖ 222
3

Yayımcılık Tasarımı

BTÖ 388
3

Özel Öğretim Yöntemleri - I

BTÖ 491
3

Özel Öğretim Yöntemleri - II

EBB 202
1

İletişime Giriş

EBB 336
3

İletişime Giriş

İMÖ 404
3

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
BTÖ 501
-

Seminer

BTÖ 508
3

Uzaktan Eğitim

BTÖ 514
3

Okullarda Teknoloji Uygulamaları

BTÖ 605
3

Teknoloji Politikaları ve Eğitim

EBB 637
3
Eğitimde İletişim
EBB 658
3

Okullarda Bilgisayar Kullanımı

EBB 691
3

Eğitimde Bilgisayar Uygulaması I

EBB 713
3

Bilgisayar Destekli Öğretim I

EBB 714
3

Bilgisayar Destekli Öğretim II

İÖB 612
3

Bilgisayar Destekli Eğitim

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1996 Columbia University, Teachers College, Program Geliştirme (Department of Curriculum and Teaching) Bölümü.
Yüksek Lisans 1993

Eğitimde Master Derecesi (Ed. M., Master of Education). Columbia Üniversitesi, Teachers College, Program Geliştirme Bölümü, New York.

Yüksek Lisans 1989

Sanat Masteri Derecesi (M. A., Masters of Arts). Columbia Üniversitesi, Teachers College, Program Geliştirme Bölümü, New York.

Yüksek Lisans 1986

Lisans Üstü Eğitim. (KYUP, Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı. Eylül 1985-Şubat 1986) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara.

Lisans 1985

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı, Ankara.

Lisans 1980

A.İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu, Radyo-TV Bölümü (Yeni adıyla Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi), Ankara.

Yayınlar
Makale
Uluslararası

Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 29, s. 99-111.

Seferoğlu, S. S. (2007). Professional teaching standards: The case of Turkish teacher candidates [Öğretmenlik mesleği standartları: Türk öğretmen adayları örneği], World Applied Sciences Journal, 2(4), s. 412-419.

Ulusal

Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (Güz 2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), s. 90-99.

Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, s. 193-200.

Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, s. 89-101.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Usluel-Koçak, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6(3), s. 143-157.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, s. 131-140.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (1) Bahar 2004, s. 83-95.

Seferoğlu, S. S. (2002). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2002, (4), s. 334-350.

Memmedova, A. ve Seferoğlu, S. S. (2002). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)'de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2002, (4), s. 351-358.

Seferoğlu, S. S. (2001). Elementary school teachers perceptions of professional development [Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimle ilgili görüşleri], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, s. 117-125.

Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri, Milli Eğitim Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2001, (149), s. 12-18.

Seferoğlu, S. S. (2001). Peer coaching: A new approach in professional development of teachers [Akran eğitimi: Öğretmenlerin mesleki gelişiminde yeni bir yaklaşım], Eğitim ve Bilim, 26(119), s. 20-25.

Seferoğlu, S. S. (2000). The role of experienced teachers in teacher development [Deneyimli öğretmenlerin mesleki gelişimdeki rolleri], Eğitim ve Bilim, 25(118), s. 9-17.

Çeşitli Makaleler

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin karnesi sorun dolu: Devletin öğretmen politikası yok. Eğitimciler yalnızlık psikolojisindeler. (Röportaj: Fatma Şenadlı). Eğitimbilim: Aylık Eğitim Bilim ve Kültür Dergisi, Şubat 2004, 6(65), s. 8-10.

Seferoğlu, S. S. (2002). Uzaktan eğitim ve iletişim teknolojileri. T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı, Uzaktan Eğitim Semineri Notları, Beytepe, ANKARA.

Seferoğlu, S. S. (1996). Exploring elementary school teachers' perceptions of professional development: The Turkish case", ERIC Document No: ED397024.

Konferans
Uluslararası
Bildiri Kitabında Basılanlar

Seferoğlu, S. S. (2008). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı: Yaşanan sorunlar, gözlemler ve çözüm önerileri. Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansı. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. 17-19 Mayıs 2008, Bakü, Azerbaycan.

Seferoğlu, S. S. (2007). Information technologies in teacher education: Teacher candidates' perceived computer self-efficacy (Eğitimde bilgi teknolojileri: Öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algıları.). Paper presented at 6th WSEAS International Conference on e-Activities (E-ACTIVITIES'07). December 14-16, 2007, Tenerife, Spain.

Seferoğlu, S. S. (2007). Information technologies in teacher education: Teacher candidates' perceived computer self-efficacy. Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on e-Activities, pp. 374-378, Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain.

Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2007). Bilişim teknolojilerinin okullarda kullanımı: Bilgisayar öğretmenlerinden beklentiler. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi. 12-14 Mayıs 2007, Bakü, Azerbaycan.

Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2007). Bilişim teknolojilerinin okullarda kullanımı: Bilgisayar öğretmenlerinden beklentiler. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 189-193. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Yılmaz-Soylu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar programlarına eleştirel bir bakış. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi. 12-14 Mayıs 2007, Bakü, Azerbaycan.

Yılmaz-Soylu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar programlarına eleştirel bir bakış. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 149-198. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Seferoğlu, S. S. (2005). A study on teaching competencies of teacher candidates. International Conference on Education (ICE 2005), December 6-9 2005, Singapore: National University of Singapore. [Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri üzerine bir çalışma. 6-9 Aralık 2005, Uluslararası Eğitim Konferansı (ICE 2005), Singapur: Singapur Ulusal Üniversitesi.]

Seferoğlu, S. S. (2005). A Study on Teaching Competencies of Teacher Candidates. Proceedings of International Conference on Education (ICE 2005) 709-716. National University of Singapore, Singapore.

Bildiri Kitabında Basılmayanlar

Seferoğlu, S. S. (2008). Improving the quality of teaching in schools through professional development of teachers. 8. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC-2008). 6-9 Mayıs 2008, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Seferoğlu, S. S. (2007). Pre-service teachers' perceptions of their computer self-efficacy (Öğretmen adaylarının kendi bilgisayar öz-yeterlikleriyle ilgili görüşleri.). The Fourth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, eLearningAP 2007 (4. Uluslar arası Bilgi Temelli Toplum İçin e-Öğrenme Konferansı.). 18-19 Kasım 2007, Bangkok Tayland.

Seferoğlu, S. S. (2007). Does computer mediated communication improve foreign language learners' speaking skills? (Bilgisayar üzerinden iletişim yabancı dil öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirebilir mi?). Use of New Technologies in Foreign Language Teaching (Yeni Teknolojilerin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı), (UNTELE2007). 29-31 Mart 2007, Compiegne Teknoloji Üniversitesi - Fransa.

Seferoğlu, S. S. (2002). Teachers' attitudes toward the use of information technologies (Öğretmenlerin bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin tutumları). The First International Education Conference on Changing Times, Changing Needs, May 8-10, 2002, Eastern Mediterranean University, Turkish Republic of Northern Cyprus (Birinci Uluslararası Eğitim Konferansı, 8-10 Mayıs 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti).

Seferoğlu, S. S. (2001). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili görüşleri. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30 Kasım 2001, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.

Memmedova, A. ve Seferoğlu, S. S. (2001). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)'de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 28-30 Kasım 2001, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.

Seferoğlu, S. S. (1996). Exploring Elementary School Teachers' Perceptions of Professional Development: The Turkish Case. Annual Conference of American Educational Research Association, New York, April 1996. (İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim Konusundaki Görüşleri: Türkiye Örneği. AERA Konferansı, New York.)  8-12 Nisan 1996.

Ulusal
Bildiri Kitabında Basılanlar

Seferoğlu, S. S. (2005). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

Seferoğlu, S. S. (2005). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı (Cilt-I), 856-861. Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

Gökçearslan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2005). Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

Gökçearslan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2005). Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı (Cilt-II), 839-844. Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, Antalya.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi: Bildiriler (Cilt-I), s. 413-423. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Usluel, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), 21-23 Mayıs, 2003, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Usluel, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları. BTIE 2003 Bildiriler CD'si, No: 7. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), Ankara.

Seferoğlu, S. S. (1999). Hizmet içinde mesleki gelişim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara.  15-16 Kasım 99.

Seferoğlu, S. S. (1999). Hizmet içinde mesleki gelişim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 103-111. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı. Balgat-Ankara, Aralık 1999.

Bildiri Kitabında Basılmayanlar

Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. Sadi (2007). Öğretmenlerin teknoloji kullanımları. 24. Ulusal Bilişim Kurultayı - BTİE 2007, 14-16 Kasım 2007, Sheraton Oteli,  ANKARA.

Seferoğlu, S. S. (2006). İlköğretim bilgisayar programlarının değerlendirilmesi, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), 7-10 Kasım 2006, Sheraton Oteli, Ankara.

Seferoğlu, S. S. ve Gürsul, F. (2004). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayara erişim, İnternet kaynaklarını kullanma ve web tasarımına ilişkin görüşleri. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi-Malatya.

Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar, Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2003, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas.

Seferoğlu, S. S. (1999). Bilgisayar okur-yazarlığının kriterleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Nasıl ve nerede kazandırılabilir?  TBD 16. Bilişim Kurultayı (Çalışma Grubu). TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü-İSTANBUL, 15-19 Aralık 1999.

Sunu/Seminer (Bir Kısmı)

Beytepe İlköğretim Okulu, Öğretmenlerin Hizmet-içi Eğitimi Programı. Eğitici olarak "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" konusunda görev aldı. Haziran 2007, Beytepe-Ankara.

Okul Yönetimini Geliştirme Programı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Okul Yönetimini Geliştirme Programı"nda eğitici olarak görev aldı. Avrupa Birliği-Türkiye, Temel Eğitime Destek Programı kapsamında desteklenen bu etkinlikte ulusal uzman statüsünde "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" konusunda dersler verdi. 11-22 Kasım 2006, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi, Eğiticilerin Eğitimi Programı. Eğitici olarak "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" konusunda görev aldı. Bahar 2006 dönemi.

Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. "İletişim, Sunum Teknikleri ve Sunu Materyali Hazırlama" konusunda sunum. 20 Aralık 2005, Eskişehir.

Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Proje Grubu Eğitim Programı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı. "Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri, Sunu Materyali Hazırlama ve Sunum Teknikleri" konularında sunum. 21 Nisan-2 Haziran 2005, Ulus Eğitim Merkezi - Ankara.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğiticilerin Eğitimi Semineri. "Eğitimde İletişim, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Öğrenme İlkeleri" konularında sunum. 11-22 Nisan 2005, Ankara.

Türk-İş Blokları İlköğretim Okulu. "Öğrenme Kuramları, Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler, Eğitimde Yeni Bakış Açıları ve İletişim Becerileri" konularında sunum. 8 Eylül 2004, Yüzüncü Yıl-ANKARA.

BÜYÜK KOLEJ. "İletişim Becerileri, Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler, Eğitimde Yeni Bakış Açıları ve İletişim Becerileri" konusunda sunum. 1 Mart 2003, Gaziosmanpaşa-ANKARA.

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Eğiticilerin Eğitimi Programı. Ankara'da, TCK Genel Müdürlüğünün merkez birimlerinde ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan bölgelerinde çalışan elemanlarına eğitim verildi. Bu eğitim kapsamında "öğretim yöntem ve teknikleri, iletişim becerileri ve öğretim teknolojileri, ihtiyaç analizi ve hizmet-içi eğitim" konularında bilgilendirici çalışmalar yapıldı.    10-21 Haz. 2002

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı. Uzaktan Eğitim Semineri. "Uzaktan eğitim ve iletişim teknolojileri" konulu sunu. 5-6 Şubat 2002, Beytepe, ANKARA.

Kızılay Derneği, Eğiticilerin Eğitimi Programı. Ankara'da Kızılay Derneğinin Türkiye'nin değişik bölgelerinde/birimlerinde çalışan elemanlarına eğitim verildi. Bu eğitim kapsamında "öğretim yöntem ve teknikleri, iletişim becerileri ve öğretim teknolojileri" konularında bilgilendirici çalışmalar yapıldı.  25-29 Haz. 2001

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici Adayları Eğitimi Programı. Öğretim Elemanı (Çağdaş Eğitim Teknolojisi ve Okulda Etkin Kullanımı), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 3-21 Temmuz 2000, Beytepe-ANKARA. 

İlköğretim Okulu Müdürleri Eğitim Yönetimi Programı. Öğretim Elemanı, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 31 Ocak 1999-24 Şubat 2000, NEVŞEHIR.

Türkiye'de İnternet Konferansı. Eğitim Bildirileri Oturum Yöneticisi, 5. Türkiye'de İnternet Konferansı. Eğitim Bildirileri-II. 19-21 Kasım 1999, Ankara Üniversitesi, ANKARA.

T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı. "iletişim Becerileri".konulu sunu. 1999, Beytepe, ANKARA.

Eğitim Teknolojisi Kursu, Öğretim Elemanı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve Hizmet-içi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 286 Nolu "Eğitim Teknolojisi Kursu". 23-27 Ağustos 1999, İçel Hizmet-içi Eğitim Enstitüsü, MERSİN.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği "Eğiticilerin Eğitimi Programı". Öğretim Elemanı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 28 Haz. 1999-9 Temmuz 1999, Beytepe-ANKARA.

Projeler (Bir Kısmı)

Web Ortamında Bilgisayar Okur-Yazarlık Becerilerinin Kazandırılması. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 05 A 704 006. Proje Yöneticisi, 2005-2007.

AB-T TEDP, Avrupa Birliği - Türkiye. Temel Eğitime Destek Programı. Okul Yönetimini Geliştirme Programı [OYGEP]. Ulusal Uzman.

Okul Yöneticilerinin Eğitimi, 11-22 Aralık 2006.

ÜniversiteDüzeyinde Karma Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi, Gerçekleştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 04 A 704004. Yardımcı Araştırmacı, 2004.

Polis Okullarına Kitap Yazma Projesi, 2001. Yüksek öğretim kurumlarına dönüştürülen Polis Okullarının değişen programlarına uygun olarak alan uzmanlarınca yazılan (öğretmen ve öğrenci) ders kitaplarının yazılması süresince ARC International isimli bir danışmanlık şirketi aracılığıyla "öğretim teknolojisi" uzmanı olarak danışmalık hizmeti verildi.
Haydi İngilizce'ye Dil Programı (Passport to Languages), 1999. Uzaktan Eğitim Vakfı tarafından desteklenen bu projede bir "İngilizce Dil Eğitimi" televizyon programı TRT'de yayınlanmak üzere uyarlandı. Bu proje kapsamında programın kitapları (transcriptler) İngilizce'den Türkçe'ye çevrildi.
Ernest L. Boyer Technology Summits For Educators. National Center for Restructuring Education, Schools, & Teaching, Teachers College, Columbia University. New York, 1996-1998. (Eğitimi, Okulları ve Öğretmenliği Yeniden Yapılandırma Merkezi (National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching - NCREST, Columbia Üniversitesi).
Research Foundation of the City University of NY, Hunter College, CUNY (City University of New York), New York, 1997. Proje Yürütücüsü: Prof. Robert Dottin.
Kitap, Kitap Bölümü, Teknik Raporlar vb.

Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Aşkar, P. ve Seferoğlu, S. S. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri. Okul yönetimlerini geliştirme programı, s. 83-102. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü Okul Yönetimlerini Geliştirme Programı.

Seferoğlu, S. S. (2005). Eğitim Teknolojileri. Y. Özden (Ed.). Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavı, ss. 298-349. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Seferoğlu, S. S. (2004). "Çağdaş eğitim teknolojisi ve okulda etkin kullanımı". Y. Özden (Ed.). "Eğitim kurumları yönetici adayları seçme sınavlarına hazırlık ve yetiştirme el kitabı" ss. 621-673. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Seferoğlu, S, S. (2004). Çeşitli öğretim materyallerinin seçimi, tasarımı ve hazırlanması. H. F. Odabaşı (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (s: 21-34). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Seferoğlu, S. S. (2004). Okulöncesi öğretmenleri için örnek etkinlikler. H. F. Odabaşı (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (s: 213-232). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Genişletilmiş 3. ve 4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Seferoğlu, S. S. (2001). Çağdaş Eğitim Teknolojisi ve Okulda Etkin Kullanımı. Yönetici adayları eğitimi semineri: Ders notları,.ss. 73-96.  Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

Griffin, Gary A., Seferoğlu, S. S., Fisher, H., Jones, J. L., MacDonald, M. ve Litman, P. (1999). Understanding the consequences of the Ernest L. Boyer Technology Summits: An evaluation report submitted to the Corporation for Public Broadcasting. The National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching, Teachers College, Columbia University, New York, February 1999.

Seferoğlu, S. S. (1997). Ernest L. Boyer Technology Summit for Educators. Survey results of participant perceptions: An interim report. National Center for Restructuring Education, Schools, & Teaching, Teachers College, Columbia University, New York.

Seferoğlu, S. S. (1997). Using technology in schools: A selected review of literature [Technical Report]. National Center for Restructuring Education, Schools, & Teaching, Teachers College, Columbia University, New York.

Çalışma Grubu Raporları

Eğitim SEN (2004). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin mesleki gelişimi (ss. 1-30). 4. Demokratik eğitim kurultayı. Ankara: Eğitim SEN.

Türkiye Bilişim Şurası (2004). Bilgi toplumuna doğru: Türkiye 2. bilişim şurası sonuç raporu. 10-11 Mayıs 2004, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara: Türkiye Bilişim Şurası.

Türkiye Bilişim Vakfı (2003). Uzaktan eğitim (e-Öğrenme) kılavuzu. Sürüm-1. Ankara: Türkiye Bilişim Vakfı.

Diğer Çalışmalar (Çeviriler, Editörlük vb Çalışmalar)
Çeviri ve Editörlük Çalışmaları

Seferoğlu, S. S. (2003). Bilgisayarlar - 8. (İngilizce aslından çeviri.). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.

Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar - 7. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Oktay Dönmez). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.

Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar - 6. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Yasemin Demiraslan). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.

Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar - 5. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Meryem Yılmaz). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.

Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar - 4. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Gülşen Hızlı). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.

Editörlük/Hakemlik Çalışmaları
Konferans başvurularını değerlendirme hakemliği: American Educational Research Association (AERA)
Konferans başvurularını değerlendirme hakemliği: Future Learning 2008 konferansı
Dergi hakemlikleri: Basılı dergilerde (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Milli Eğitim Dergisi, bilig vb gibi) makale incelemeleri.
Dergi hakemlikleri: Elektronik dergilerde (TOJET, TOJDE vb gibi) makale incelemeleri.
Gazete Haber Editörü. Columbia Üniversitesi, Teachers College'da Öğrenci Senatosunun çıkardığı gazete (Student Paper). (1992 - 1994)


 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
06800 Beytepe Ankara